Statut Projekt

Zapewne niedługo będzie podpisany przez JM Rektora i upubliczniony wzór regulaminu Koła. Mniej więcej będzie zgodny z tym co poniżej.

Interesujące są trzy kwestie, nad którymi trzeba się zastanowić:

 1. "Koło realizuje cele przez"
 2. "Członek Koła ma prawo"
 3. "Członek Koła ma obowiązek"

Pozostałe punkty wzorcowego regulaminu zapewne chcemy/powinniśmy/musimy zostawić bez zmian.


Statut koła - w opracowaniu, na podstawie statutu innego koła na PW.


Statut Koła Naukowego ………………………….

Rozdział 1

Nazwa Koła

Art. 1. Koło nosi nazwę: ……………………… i w dalszej części Statutu zwane jest Kołem.

Rozdział 2

Teren działania i siedziba Koła

Art. 2. Koło działa przy Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym (WE) Politechniki Warszawskiej ( PW).
Art. 3. Siedzibą Koła jest gmach WE PW przy ul. Koszykowej 75, pokój ……..

Rozdział 3

Postanowienia ogólne

Art. 4. Koło działa na podstawie niniejszego Statutu i przepisów prawa obowiązujących na terenie jego funkcjonowania.
Art. 5. Koło korzysta z osobowości prawnej PW.
Art. 6. Koło zrzesza osoby zainteresowane ……….szeroko pojętymi otwartymi technologiami………..
Art. 7. Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu ………tworzenia otwartych projektow i standartow…….. oraz popularyzowanie badań naukowych jak i indywidualnych osiągnięć członków Koła z powyższej dziedziny wiedzy inżynierskiej.
Art. 8. Koło realizuje cele przez:

 1. organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, wykładów, warsztatów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty,
 2. organizowanie spotkań z przedstawicielami firm i organizacji odpowiadających merytorycznie działalności Koła,
 3. inspirowanie tematyki ćwiczeń, prac projektowych oraz prac dyplomowych,
 4. współpracę z kołami naukowymi działających przy innych ośrodkach naukowych,
 5. prowadzenie strony internetowej Koła.

Rozdział 4

Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

Art. 9. Członkiem zwyczajnym Koła może być student lub studentka PW zainteresowani problematyką naukową Koła.
Art. 10. Członkiem honorowym Koła może zostać absolwent lub absolwentka PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.
Art. 11. Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu Koła, wydanej po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez kandydata na członka.
Art. 12. Kandydatowi na członka Koła przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia na członka do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu.
Art. 13. Decyzja Walnego Zebrania Członków, o której mowa w Art. 11, jest ostateczna.
Art. 14. Członek Koła ma prawo:

 1. czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
 2. korzystania z pomocy pracowników PW współpracujących z Kołem,
 3. udziału w Walnym Zebraniu,
 4. czynnego i biernego prawa wyborczego - nie dotyczy członków honorowych.

Art. 15. Członek Koła ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Regulaminu Koła i uchwał jego organów,
 2. aktywnie uczestniczyć w działalności Koła,
 3. terminowo wywiązywać się z zobowiązań wobec Koła,
 4. dbać o dobre imię Koła i PW.

Art. 16. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła Sprzecznego z regulaminem Koła lub Statutem PW, lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW,
 2. wykluczenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta PW lub na wniosek samego członka,
 3. śmierci członka.

Rozdział 5

Organy Koła

Art. 17. Organami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Koła składający się z minimum 3, maksymalnie 5 członków Koła.

Art. 18. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.
Art. 19. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła:

 1. przynajmniej raz na 6 miesiące, z wyłączeniem okresów wolnych od nauki,
 2. w przypadku ustąpienia z funkcji członków Zarządu Koła lub upłynięcia kadencji Zarządu,
 3. na pisemne żądanie co najmniej 10% członków Koła,
 4. na wniosek Opiekuna Koła.

Art. 20. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Koła powiadamia członków nie później niż na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Art. 21. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. określenie kierunków pracy Koła
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Koła,
 3. uchwalanie zmian niniejszego Statutu,
 4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.

Art. 22. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje na drodze Uchwał:

 1. w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków Koła.
 2. w przypadku braku kworum głosowanie zostaje powtórzone na następnym Zebraniu, na którym kworum nie jest wymagane.
 3. zgromadzeni mogą, na wniosek członka Koła, podjąć uchwałę w głosowaniu tajnym.

Art. 23. Uchwały Walnego Zebrania Członków wchodzą w życie w momencie podjęcia, chyba że z treści uchwały wynika inaczej.
Art. 24. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być uchylone przez Rektora PW w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszają powagę, dobre imię lub interes Uczelni.
Art. 25. Zarząd Koła składa się z czterech członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika.
Art. 26. Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym na okres jednego roku akademickiego.
Art. 27.

 1. Co najmniej dwa stanowiska w Zarządzie, o którym mowa w Art. 25, powinny przypadać studentkom, które są członkami Koła.
 2. Przepis podany w punkcie 1 Art. 27. nie obowiązuje tylko wtedy, gdy wśród członków jest tylko jedna studentka.

Art. 28. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 1. organizowanie i kierowanie działalnością Koła,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Koła,
 4. opieka na stroną internetową Koła,
 5. reprezentowanie Koła na zewnątrz.

Art. 29. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
Art. 30. Oświadczenia w imieniu Zarządu oraz Koła może składać Prezes Koła bądź inna osoba upoważniona przez Prezesa.
Art. 31. Uchwały Zarządu Koła mogą być uchylone przez Rektora PW w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszają powagę, dobre imię lub interes Uczelni.

Rozdział 6

Opiekuni Naukowi Koła

Art. 32. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych.
Art. xx. Koło może mieć więcej niż jednego Opiekuna Naukowego.
Art. 33. Do kompetencji Opiekuna Naukowego Koła należy:

 1. wspieranie i koordynacja działalności Koła,
 2. zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koła i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
 3. zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.

Art. 34. Kadencja Opiekuna Naukowego Koła ustaje:

 1. na wniosek Opiekuna Naukowego,
 2. w wypadku śmierci Opiekuna Naukowego.

Rozdział 7

Majątek i finanse Koła

Art. 35. Praca każdego z członków Koła ma charakter społeczny.
Art. 36. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:

 1. ze środków przyznanych przez PW z jej budżetu,
 2. adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni,
 3. wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto PW na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami.

Art. 37. Dla ważności dokumentów finansowych wymagane są podpisy Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

Art. 38. Rozwiązanie Koła następuje na drodze:

 1. uchwały Walnego Zebrania,
 2. decyzji Rektora, gdy działalność Koła przynosi szkody uczelni,
 3. wykreślenia z Rejestru Kół Naukowych, gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków z nim związanych.

Art. 39. Statut Koła ulega zmianie na wniosek Zarządu poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia zatwierdzoną przez Rektora.

Zarząd Koła:

Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Sekretarz:
Skarbnik:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License